Co je vlastně RENTA?

Renta (ital.rendita, důchod) je obvykle pravidelný a stálý příjem, který není platbou za nějaké bezprostřední plnění (zboží, práci a pod.) Původně označovala nájem, který platil pachtýř z půdy (pozemková renta), dnes nejčastěji příjem z kapitálu, cenných papírů nebo ze starobního pojištění (starobní důchod).

O činnosti, která přináší zisk, říkáme, že je rentabilní. Člověk, který žije z renty, se nazýval rentiér

Co nebo kdo je pachtýř ? a pobírá pacht 

Pacht (z lat. pactum, smlouva) je právní institut občanského práva a druh závazku z právních jednání spočívající v přenechání věci jinému. Právním titulem je pachtovní smlouva, kterou propachtovatel přenechává pachtýři věc k užívání a požívání. Pachtýř se smlouvou zavazuje platit za přenechání věci pachtovné či poskytnout poměrnou část výnosu věci.

Oproti nájmu se pacht liší možností věc nejen užívat, ale i požívat. Předmětem pachtu také může být jakákoliv věc – i věc zuživatelná, kupříkladu inventář či právo (coby věc movitá dle občanského zákoníku). V minulosti se pachtem označoval časově vymezený pronájem zemědělské půdy a zemědělských objektů, který se začal užívat koncem středověku (šlo tedy o pronájem celého hospodářství). Zemědělec, který je měl pronajaté, se nazýval pachtýř a odváděl za pronajatou půdu finanční prostředky, tzv. pachtovné, případně část úrody (tzv. podílný pacht).

Slider

Co je pozemková renta?

Pozemková renta je cena výrobního faktoru půdy. Je stanovena ve výši, kde se střetnou křivky nabídky a poptávky po půdě. Protože je nabídka půdy fixní, určuje výši převážně poptávka.

Historie důchodů – až do teď taky renta

Roku 1889 zavedl Otto von Bismarck důchodový systém sociálního pojištění.

Starobní důchod se ale ve většině zemí začal zavádět až ve 20. století. Československo zavedlo systém v roce 1924. Věk odchodu do důchodu byl stanoven na 65 let, přestože byla střední délka života menší.

V roce 1948 bylo možno odejít do důchodu již v 60. roce věku, pokud bylo placeno pojištění 20 let. V roce 1988 činil starobní důchod průměrně 61 % z čisté mzdy. V roce 1996 klesla sazba důchodového pojištění na 26 % (důchodový účet měl pak záporné saldo). Když se v roce 2004 zvýšila na 28 %, důchodový systém se dostal ze ztrát. Stanovení maximálního vyměřovacího základu v roce 2009 přispělo k opětovnému schodku důchodového systému. Od roku 2010 rostl věk odchodu do důchodu (a potřebná délka pojištění na 30 let) zpět na 65 let (v plánu pro rok 2030). V roce 2011 činil důchod 55 % čisté mzdy (téměř 10 % HDP, což je pod průměrem EU). Starobní důchod se valorizuje (navyšuje) podle mezd, inflace a jiných parametrů, takže se ekonomicky situace důchodců nezhoršuje. V roce 2014 bylo v ČR zavedeno individuální konto pojištěnce (IKP).

Když už tedy víme co je renta – další otázka zní.: chcete být také rentiérem?

pokud ano, zde najdete více informací: